Results 1 to 2 of 2

Thread: Χρησιμοποιείτε την μετάφραση google

 1. #1
  Greek Forum Moderator nikolgiorgos's Avatar
  Join Date
  Jul 2014
  Posts
  17,712

  Χρησιμοποιείτε την μετάφραση google

  Το Αγγλικό φόρουμ έχει αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ποστ.
  Καθότι όμως δεν διάβαζαν όλοι τα αγγλικά τοτς στο σχολείο, μείναμε λίγο πίσω, έτσι ?
  Λοιπόν, η τεχνολογία και το ίντερνετ βοηθούν εδώ.
  Μπορείτε να βρίσκετε ένα ποστ, να παίρνετε ένα απόσπασμα, το κάνετε αντιγραφη (ctrl +C) και επικόλληση (ctrl +V)
  στον μεταφραστή του Google
  https://translate.google.com/

  και έχετε μια ιδέα.
  Δεν είναι ότι πιο ακριβές βέβαια , αλλά οκ , βγάζεις μια άκρη.
  Καλώς ήρθατε στο Ελληνικό φόρουμ
  http://forum.topeleven.com/%CE%93%CE...%B4%CE%B1.html

 2. #2
  Greek Forum Moderator nikolgiorgos's Avatar
  Join Date
  Jul 2014
  Posts
  17,712
  πάμε σε ένα παράδειγμα
  Εδώ, έχω κάνει κάποια ποστ για το κακό μάρκετιγκ που έχει η νορντεους σε διάφορα θέματα (ελπίζοντας κάποιος που θα διαβάσει, μπας και αλλάξει τίποτα).
  http://forum.topeleven.com/top-eleve...rketing-3.html
  Στο ποστ #28, αναφέρω διάφορα θέματα που έχει κάποιος παίκτης όταν έχει φθάσει στα μεγάλα επίπεδα (παίζοντας πανω από 3 χρόνια).
  Το αγγλικό κομάτι είναι αυτό
  [
  Higher Levels of the game
  Playing the game after three years, a manager who has his team in a level above 30, has some serious problems.

  1) As there is the system with the servers and the Cup & CH.L. draws, the teams in higher levels have to face many times teams from one or two levels above.
  As at those levels almost all the managers are active, the competition is very tough and unfair many times. The result is that if a manager has a tough/unfair draw, stop being active, doesn't buying players and saves his sources for the next season.
  2) A manager every season is playing with the same opponents and if some of them are T buyers or big "farmers" (from countries that can offer much more free boosters for videos) there is nothing to fight for. So, many times it's hopeless when you see the draws of the competitions and recognize some of those managers - and it's boring too.
  3) There aren't enough players in transfer market. Many times, you can't see not a single 5* player or young one. So, except the scout list or the academy players (for those who have token), nowhere to spend something extra.


  What could it be for a win-win situation ?

  Making -mixing few servers for the higher level teams.
  Making bot teams with 3-4-5* players so most of the times a manager to play with same level teams.
  Offering nordgen players in the market (old but new ones also, so the managers could spend some more packs).

  Higher level managers with teams in levels 40-50 or more, with long history, is a live and free advertising for the game and the TE must try to keep them in the game.

  I 've seen some comments saying the nordeus just try to make old managers spend some more real money as they are addicted in th'e game after so long, and it's the only way to be competitive but I don't believe it.
  Ok, It just needs some extra work like when they changed the limit of the game money a manager can have to no limit.
  Congratulations for that.
  It really helped but you can do much better for the veterans of the game for a win-win situation.
  ]

  αν το βάλω στον μεταφραστή του Google, βγάζει αυτήν την μετάφραση

  {Τα υψηλότερα επίπεδα του παιχνιδιού
  Παίζοντας το παιχνίδι μετά από τρία χρόνια, ένας διευθυντής που έχει η ομάδα του σε ένα επίπεδο πάνω από 30, έχει κάποια σοβαρά προβλήματα.

  1) Επειδή υπάρχει το σύστημα με τους διακομιστές και το Κύπελλο & CH.L. κληρώσεις, οι ομάδες στα υψηλότερα επίπεδα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές φορές ομάδες από ένα ή δύο επίπεδα πάνω.
  Όπως σε αυτά τα επίπεδα σχεδόν όλοι οι διευθυντές είναι ενεργό, ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και άδικη πολλές φορές. Το αποτέλεσμα είναι ότι εάν ένας διαχειριστής έχει μια σκληρή / άδικη κλήρωση, να σταματήσει να είναι ενεργό, δεν αγοράζουν παίκτες και εξοικονομεί πηγές του για την επόμενη σεζόν.
  2) Ο διευθυντής κάθε εποχή παίζει με τους ίδιους αντιπάλους και αν κάποια από αυτά είναι Τ αγοραστές ή μεγάλο "αγρότες" (από τις χώρες που μπορούν να προσφέρουν πολύ πιο ελεύθερη ενισχυτών για βίντεο) δεν υπάρχει τίποτα για να παλέψω. Έτσι, πολλές φορές είναι απελπιστική όταν βλέπετε τις κληρώσεις των αγώνων και να αναγνωρίσει ορισμένα από αυτά τα στελέχη - και αυτό είναι βαρετό πάρα πολύ.
  3) Δεν υπάρχουν αρκετοί παίκτες στην μεταγραφική αγορά. Πολλές φορές, δεν μπορείτε να δείτε ούτε ένα 5 * παίκτη ή τους νέους ένα. Έτσι, εκτός από τον κατάλογο προσκόπων ή τους παίκτες ακαδημία (για όσους έχουν token), πουθενά για να περάσουν κάτι επιπλέον.


  Τι θα μπορούσε να είναι μια win-win κατάσταση;

  Κάνοντας -ανάμιξη λίγες διακομιστές για τις υψηλότερες ομάδες επιπέδου.
  Κάνοντας ομάδες bot με 3-4-5 * παίκτες έτσι τις περισσότερες φορές ένας διαχειριστής για να παίξει με το ίδιο ομάδες επίπεδο.
  Προσφέροντας nordgen παίκτες στην αγορά (παλιό αλλά νέες επίσης, έτσι ώστε οι διαχειριστές θα μπορούσαν να περάσουν κάποια περισσότερα πακέτα).

  Υψηλότερο διαχειριστές επίπεδο με τις ομάδες σε επίπεδα 40-50 ή περισσότερο, με μακρά ιστορία, είναι μια ζωντανή και δωρεάν διαφήμιση για το παιχνίδι και η ΤΕ θα πρέπει να προσπαθήσει να τους κρατήσει στο παιχνίδι.

  Έχω δει κάποια σχόλια λέγοντας ότι η Nordeus ακριβώς προσπαθούν να κάνουν παλαιά στελέχη να περάσουν λίγο περισσότερο με αληθινά χρήματα, δεδομένου ότι είναι εθισμένοι στο th'e παιχνίδι μετά από τόσο καιρό, και είναι ο μόνος τρόπος για να είναι ανταγωνιστική, αλλά εγώ δεν το πιστεύω.
  Εντάξει, απλώς χρειάζεται κάποια επιπλέον εργασία, όπως όταν αλλάξει το όριο των χρημάτων παιχνιδιού ένας διαχειριστής μπορεί να έχει σε καμία όριο.
  Συγχαρητήρια γι 'αυτό.
  Είναι πραγματικά βοήθησε, αλλά μπορείτε να το κάνετε πολύ καλύτερα για τους βετεράνους του παιχνιδιού για μια win-win κατάσταση. }

  όταν λέει "διαχειριστές", εννοώ τους μάνατζερ , εμάς τους παίκτες δηλαδή.
  Διακομιστές είναι οι σέρβερ που λέμε.
  αγρότες, μεταφράζει την λέξη φάρμιγκ, που σημαίνει στα fb παιχνίδια μαζεύω βαλιτσάκια ή τοκεν βλέποντας διαφημιστικά βίντεο.
  win-win είναι αυτό που λέν στο μάρκετιγκ, κερδισμένες και οι δύο πλευρές.
  Και η νορντέους και ο πελάτης, οι παίκτες, εμείς δηλαδή.
  Last edited by nikolgiorgos; 04-12-2016 at 04:50 PM.
  Καλώς ήρθατε στο Ελληνικό φόρουμ
  http://forum.topeleven.com/%CE%93%CE...%B4%CE%B1.html